Home › Page › Curriculum Vitae
1.248 views

Curriculum Vitae

 

 

Curriculum Vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Anghel Mihaela
Adresa(e)
Telefon(oane) 0234.51.77.15
Fax(uri) 0234.51.77.15
E-mail(uri)    anghelina74@yahoo.com
Naţionalitate(-tăţi) română
Experienţa profesională
Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Numele şi adresa angajatorului

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

 

 

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada

1 iulie 2015 pănă în prezent

Asistent universitar doctor

Departamentul de Kinetoterapie şi Terapie ocupaţională, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Bacău (România0

Învăţământ

 

iulie 2015 – decembrie 2015

Expert cadru didactic – activități de practică de specialitate

Proiect POSDRU/189/2.1/G/156336: Sprijinirea studenţilor în tranziţia spre viaţa activă prin stagii de practică specializate, orientare în carieră şi consiliere profesională – Sprijin pentru viitor!

 

Asociaţia „Sf. Voievod Ştefan cel Mare – Hârja” cu sediul în sat Hârja, comuna Oituz, judeţul Bacău

Practică de specialitate

 

februarie 2006 → iunie 2015

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar
Numele şi adresa angajatorului Departamentul de Kinetoterapie şi Terapie ocupaţională, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Bacău (România)

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ
Perioada 1998-2008
Funcţia sau postul ocupat Kinetoterapeut principal
Numele şi adresa angajatorului Asociaţia Betania, str. Nordului 19, Bacău (România)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educare-reeducarie psihoneuromotorie
Perioada 2008-2010
Funcţia sau postul ocupat Terapeut ocupaţional
Numele şi adresa angajatorului Asociaţia Betania, str. Nordului 19, Bacău (România)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Terapie ocupaţională
Educaţie şi formare
Perioada 14-18 Decembrie  2013
Calificarea/diploma obţinută Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazată pe cunoaştere.
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale Auditor în domeniul calităţii
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Univ. „Spiru Haret’’ , în parteneriat  cu univ. Naţională de apărare Carol I şi Pluri Consultant românia, în cadrul proiectuluzi Posdru /86/1.2/62249, Calitatea Europeană în învătământul superior.
Perioada 2011 – 2015
Calificarea/diploma obţinută Doctor
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale De specialitate
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Universitatea Naţională de Educaţie fizică şi Sport, Bucureşti

România

Perioada 2011 -2013
Calificarea/diploma obţinută cursant al proiectului POSTDRU/86/1.2/S/63545 ″Terapia Ocupaţională şi ingineria aplicată în echipamente pentru reabilitare şi tehnologie asistativă – specializări universitare europene, nou introduse în România, pentru o societate bazată pe cunoaştere şi egalitate de şanse ″
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Bacău (România)

Perioada 2001 – 2002
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de master
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite Terapeut Ocupaţional
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (Studii postuniversitare)

Bacău (România)

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională ISCED 5A
Perioada 1994 – 1998
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de Licenţă
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite Anatomie, fiziopatologie;

Kinetoterapia în afecţiunile ortopedico-traumatice, cardio-vasculare, respiratorii şi neurologice;

Kinetoterapia în afecţiunile reumatologice, pediatrice şi geriatrice;

Tehnici complementare de masaj terapeutic recuperator;

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, Secţia Kinetoterapie, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Bacău (România)

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională ISCED 4B
Perioada 2009
Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire a Modulului psihopedagogic
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Departamentul pentru Formarea Personalului Didactic, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Bacău (România)

Perioada 2008
Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire

„Tradiţie şi progres în Farmacologie şi Toxicologie clinică” (15-17.05.2008) – 4 credite EMC

„Farmacologie, Algeziologie” (15-17.05.2008) – 6 credite EMC

„Algeziologie pentru studenţi şi tineri medici” (15-17.05.2008) – 4 credite EMC desfăşurate la Iaşi, promovând evaluarea finală organizată.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Cursurile au fost creditate de CMR, Iaşi (România)
Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă Română
Limbi străine cunoscute Engleza
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral
Engleză B1 Utilizator independent B2 Utilizator independent B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent A2 Utilizator independent
(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi
Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de interrelaţionare;

Abilităţi de comunicare;

Capacitate de lucru în echipă, spirit de echipă;

Competenţe şi aptitudini organizatorice Capacitate de analiză şi sinteză;

Capacitate de rezolvare a problemelor;

Capacitate de organizare şi coordonare;

Capacitate de autocontrol şi de adaptare la situaţii diverse;

Activităţi în contextul cărora s-au exercitat aptitudinile sociale şi organizatorice Activităţi didactice cu studenţii;

Activităţi de recuperare cu pacienţii;

Lucru în echipe interdisciplinare de recuperare;

Participări la întâlniri de lucru, în cadrul domeniului şi al specializării.;

Apartenenţa la societăţi ştiinţifice în cadrul cărora s-au exercitat aptitudinile sociale şi organizatorice   Membră în ENOTHE (Reţeaua Europeană de Învăţământ Superior de Terapie Ocupaţională) –  din anul 2003;

Membră în Asociaţia Română de Algeziologie (AAR) –  din anul 2007;

Membră în Asociaţia Kinetoterapeuţilor – din anul 2007;

Membră a Consiliului Ştiinţei Sportului din România – din anul 2008.

Membră FIEP- din anul 2015

Alte activităţi care atestă aptitudinile şi competenţele sociale şi organizatorice Expert cadru didactic-practică de specialitate  în cadrul Proiectului POSDRU/189/2.1/G/156336: Sprijinirea studenţilor în tranziţia spre viaţa activă prin stagii de practică specializate, orientare în carieră şi consiliere profesională – Sprijin pentru viitor!

Membră în Comisia pe Învăţământ a Departamentului de Kinetoterapie şi Terapie ocupaţională,    Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, 2008-2010.

Coordonator cerc studenţesc, 2008-2009.

Îndrumătoare an FŞMSS, forma de învăţământ zi, specializarea Kinetoterapie şi Terapie ocupaţională, 2008 până în prezent.

Membră în coordonarea şi organizarea Sesiunii de comunicări studenteşti, 2009 până în prezent.

Participări la mese rotunde, dezbateri pe tematica recuperării şi reintegrării copiilor şi persoanelor cu disabilităţi

Activtăţi de voluntariat împreună cu studenţii.

Lucru în echipe de cercetare interdisciplinare.

Coordonarea stagiilor de practică de specialitate.

Abilităţi cognitive şi competente de coordonare activităţi kinetoterapeutice pe parcursul celor 17  ani de activitate practică.

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizare aparatură multimedia: cameră video, scanner, videoproiector, retroproiector, video.
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Windows XP/Vista

Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)

Alte competenţe şi aptitudini Aptitudini şi competenţe pentru cercetare, concretizate în:

– elaborarea şi publicarea de lucrări ştiinţifice.

Informaţii suplimentare Conf. univ. dr. Mârza-Dănilă Dănuţ-Nicu – Decan al Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău;

Prof. univ. dr. Raţă Gloria – Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău.