Bun Venit!


Domenii de interes / Seminarii predate

  • Ecuatii diferentiale
  • Ecuatii cu derivate partiale
  • Teoria probabilitatilor
  • Probabilitati si statistica matematica
  • Matematica aplicata in biologie
  • Optimizare si aplicatii
  • Matematici aplicate in economie
  • Matematici aplicate 1 (Analiza matematica)
  • Matematici aplicate 3 (Matematici speciale)
  • Geometrie analitica